ఆడపిల్ల కోసం అనసూయ మళ్లీ..

ఇద్దరూ అబ్బాయిలైతే అమ్మాయి ఉంటే బావుండేదని లేదంటే ఇద్దరూ అమ్మాయిలుంటే అబ్బాయి ఉంటే బావుండేదని అనుకోవడం సహజం. ఇద్దరూ అబ్బాయిలే ఉన్న అనసూయక్కూడా అమ్మాయి అంటే ఇష్టం. ఆ ఇష్టంతోనే నాకు టైమ్ ఉంటే అమ్మాయిని కనడానికి రెడీ అయిపోతా.... Read more »