మాంగల్యబలం @36 ఏళ్ళు

మనుషుల్లో దేవుడు @ 47 ఏళ్ళు

నువ్వు వస్తావని @21 ఏళ్ళు

దిల్@18ఏళ్ళు

రచ్చ @9ఏళ్ళు

బాద్షా@8ఏళ్ళు

మజిలీ@2ఏళ్ళు