బాబాయ్ - అబ్బాయ్ వచ్చేస్తున్నారు

మాంచి మసాలా ఛాయ్ పడాల్సిందే మరి
కాసేపట్లో పూనకాలే మరి...
దూసుకొచ్చేస్తున్నా... కాస్కోండి
తగ్గేదేల్యే.....