నీ నవ్వే చాలు చామంతీ...

కొప్పేసిన కోమలి...
వాలు చూపుల నెరజాణ...
మిస్ సన్ షైన్....