చీరలో చిన్నది.. చూస్తే మతిపోయిద్ది

కుమారీ.. నీ సోకు చూసి యూత్‌ వెక్కి బక్కచిక్కనే
నెమలికంఠం రంగు గౌనులో నెరజాణ!