మాంగల్యబలం @36 ఏళ్ళు

మనుషుల్లో దేవుడు @ 47 ఏళ్ళు
నువ్వు వస్తావని @21 ఏళ్ళు
దిల్@18ఏళ్ళు
రచ్చ @9ఏళ్ళు
బాద్షా@8ఏళ్ళు
మజిలీ@2ఏళ్ళు