ఓ మై గాడ్...

బాబాయ్ అబ్బాయ్...
హై వోల్టేజే మరి...
బాక్సులు బద్దలే....