నలుపే అందం..

చాలా హాట్ గురూ...
ఓ మెరుపులా... మైమరపు లా
అందమంతా ఒక్క చోటే కలబోస్తే ఇలానే ఉంటుందేమో...!