రాముడు అయోద్యలో ఉన్నా అడవిలో ఉన్నా ఆనందంగానే ఉంటాడు చూడ్డానికి భక్తుల మనసుకే కష్టంగా ఉంటుంది
Vakeel Saab Dialogues
Vakeel Saab Dialogues
Vakeel Saab Dialogues
Vakeel Saab Dialogues
Vakeel Saab Dialogues
Vakeel Saab Dialogues
Vakeel Saab Dialogues