కథానాయిక రెబా మోనికా జాన్
హీరో శ్రీ విష్ణు
'సామజవరగమన'కు దుర్గమ్మ ఆశీర్వాదం
'సామజవరగమన'కు సాదర ఆహ్వానం