షావోమీ 12, షావోమీ 12ఎక్స్‌, షావోమీ 12 ప్రో ధర
షావోమీ 12 ఫీచర్స్‌