కెమెరాతో శ్రీలీల సయ్యాటలు

భగవంత కేసరిలో శ్రీలీల
నవ్వితే నవరత్నాలే
Explore
ఫొటో సరిగ్గానే వచ్చిందా....!